• Política de Qualitat
 • Organigrama
 • Comissió de qualitat EU Mediterrani
 • SGIQ a la UDG
 • Procediment SGIQ
 • Pla de millora
 • Verificació de títols
 • Seguiment del títol
 • Acreditació de títols
 • Taula de resultats
 • Estudiants
 • Titulats i Titulades

Procediment SGIQ

Realització del Servei

 • Mapa de processos – Realització del servei
 • Captació
 • Admissió
 • Disseny del programa
 • Pràctiques nacionals i internacionals
 • Realització del curs
 • Gestió de mobilitat Erasmus
 • Atenció i tutorització de l’estudiant

Mesurament, anàlisi i millora

 • Mapa de processos – Mesurament, anàlisi i millora
 • Avaluació del curs
 • Gestió d’incidències, no conformitat i reclamacions de clients
 • Anàlisi de dades i millora continua
 • Avaluació de la satisfacció del personal
 • Avaluació PDi/PAS
 • Avaluació de la inserció laboral dels graduats

Procediment Responsabilitat de direcció

 • Mapa de processos – Responsabilitat de direcció
 • Definició comunicació de la política i objectius de qualitat
 • Revisió del sistema per direcció
 • Comunicació interna

Recursos

 • Mapa de processos – Gestió dels recursos
 • Gestió de captació i selecció de PDI/PAS
 • Gestió de la formació del personal
 • Planificació i realització del manteniment