EUM Qualitat

Enquestes d’opinió estudiants

Aquest és un procés transversal de la Universitat de Girona.

La Universitat de Girona administra semestralment enquestes als estudiants per conèixer el seu grau de satisfacció amb diferents aspectes relacionats directament amb la docència.

L’any 2020 s’ha portat a terme una revisió de l’estructura i administració i s’ha aprovat la Guia per a l’administració de les enquestes a l’estudiantat sobre l’actuació docent del professorat aprovada en sessió 11/2019 de 13 de desembre de Consell de Govern i modificada en Consell de Govern sessió 06/2023 de 25 de maig.

L’enquesta és comuna per a estudis de grau, màster i cursos transversals de doctorat. Està estructurada en dos blocs: un per assignatura i un per a cada professor/a que imparteix l’assignatura. Cada bloc consta de 3 preguntes amb valoració 1 a 5 (de poc satisfactori a molt satisfactori) i una pregunta oberta on l’estudiantat pot aportar les seves opinions.

La informació detallada recollida es fa arribar al propi professorat i als responsables acadèmics per a la seva anàlisi.

Model d’enquesta per als estudis de Grau

Resultat de les enquestes de satisfacció dels estudiants de grau

La nova guia aprovada estableix que els resultats seran públics. De manera més individualitzada el professorat i l’estudiantat pot consultar els resultats de les seves assignatures.

Podeu consultar els resultats d’enquestes.