EUM Qualitat

Seguiment del títol

El marc legal vigent estableix que les universitats han de fer un seguiment dels títols registrats supervisat per AQU Catalunya.

El seguiment té dos objectius fonamentals:

ser una eina útil per a la gestió de la universitat, que permeti l’avaluació del desenvolupament dels seus ensenyaments a partir de l’anàlisi de dades i indicadors, i l’elaboració, si escau, de propostes de millora que serveixin per a corregir les desviacions observades entre el disseny dels títols i el seu desenvolupament ordinari;
i que aquest procés de reflexió sigui la base de l’acreditació, en el sentit que aquesta acreditació sigui la culminació del procés de seguiment. La idea és entendre aquests dos processos com un només: un procés de millora contínua que culmina amb la validació externa dels resultats aconseguits.
A la UdG, els centres docents van elaborar fins al curs 2012-13 un informe de seguiment per a cada titulació (IST). Aquests informes van ser substituïts per l’actual informe de seguiment de centre (SURTO) que engloba les diferents titulacions de grau i màster que s’ofereixen en el centre i inclou, com a part essencial, el pla de millora d’acord amb els objectius del centre i de la Universitat.

Aquest informe està elaborat per la Comissió de Qualitat de Centre (CQC) i aprovat per la Junta de Govern del centre.

Per a l’elaboració dels SURTO la CQCutilizará tota la informació recollida en el catàleg d’evidències i el corpus d’indicadors definits com a necessaris en el seguiment de les titulacions, seguint les directrius d’AQU Catalunya i els criteris que la Universitat pugui determinar.

La seva presentació a AQU no és obligatòria, excepte per aquells centres que ofereixen titulacions que en el procés d’acreditació tenen estàndard o subestàndards condicionats.

A més, la universitat elabora un informe de seguiment d’universitat (ISU), que serveix per a valorar el procés de seguiment general, els problemes detectats en el desenvolupament de les titulacions i els seus resultats acadèmics, les accions de millora proposades o implantades, i la detecció de bones pràctiques que es puguin disseminar en el conjunt de la institució.