EUM Qualitat

Verificació de títols

La posada en funcionament de l’EEES ha comportat un augment significatiu de l’autonomia universitària per a la formulació dels nous ensenyaments universitaris. En aquest sentit, tal com estableixen l’RD 1393/2007 i la seva posterior modificació en l’RD 861/2010, somio les pròpies universitats les que han de crear i proposar els ensenyaments i títols a impartir i expedir, sense estar subjectes a l’existència d’un catàleg previ.

La contraprestació a aquest augment de l’autonomia universitària queda recollit en el fet que les propostes de nous ensenyaments s’han de sotmetre a un procés d’avaluació ex-ante, denominat verificació, per part d’una agència de qualitat. A Catalunya les propostes de nous ensenyaments oficials s’han d’elaborar seguint les Guies d’AQU Catalunya, dissenyades per a facilitar als responsables universitaris l’elaboració de la memòria del títol i facilitar la revisió interna per part de la mateixa institució. A la UdG aquesta memòria és elaborada per la unitat promotora de l’estudi, una vegada obtinguda l’autorització del Vicerectorat de Política Acadèmica i ha de passar posteriorment per l’aprovació de diferents òrgans de govern fins a la seva aprovació última pel Consell de Govern.

Una vegada aquest circuit finalitza, s’envia la memòria a AQU Catalunya que és la responsable d’emetre l’informe d’avaluació per a la verificació. Aquest informe vinculant s’envia a el Consell de Universitats, que és l’òrgan responsable de la verificació d’aquell títol previ a l’autorització per a la seva implantació per part de la Generalitat de Catalunya.

Una vegada l’ensenyament ha estat verificat, la Generalitat ha d’autoritzar la seva implantació, d’acord amb els criteris de programació que estableixi i la disponibilitat de finançament. Finalment, el Consell de Ministres estableix el caràcter oficial dels títols universitaris i ordena la seva inclusió en el Registre d’Universitats, Centres i Títols (RUCT).

Avui dia, tots els títols que està impartint la Universitat de Girona han estat verificats favorablement, garantint la seva qualitat.