EUM Qualitat

Acreditació de títols

L’acreditació és un procés d’avaluació interna i externa de la titulació amb l’objectiu d’avaluar la seva qualitat i demostrar que s’està desenvolupant tal com estava planificada a la verificació.

Totes les titulacions universitàries oficials han de passar pel procés d’acreditació abans dels sis anys a comptar des de la seva verificació inicial (o última acreditació), en el cas dels graus i doctorats, i abans dels quatre anys, en el cas dels màsters.

El procés d’acreditació, definit al P28 Acreditació de titulacions de el SGIQ de la UdG, s’estructura en dues etapes: l’avaluació interna i l’avaluació externa.

L’avaluació interna és el procés d’anàlisi i valoració de la titulació que es posa de manifest en un autoinforme d’acreditació que inclou un pla de millora. Aquesta avaluació la duu a terme un comitè d’avaluació intern a partir d’evidències i indicadors seguint les directrius que marca la Guia per a l’acreditació de les titulacions oficials de grau i màster.

La qualitat de la titulació es basa en l’avaluació de sis dimensions, relacionades amb els processos previs de verificació i seguiment.

Aquestes dimensions tracten sobre:

  • la qualitat del programa formatiu
  • la pertinència de la informació pública
  • l’eficàcia del sistema de garantia interna de la qualitat de la titulació
  • l’adequació del professorat al programa formatiu
  • l’eficàcia dels sistemes de suport a l’aprenentatge
  • la qualitat dels resultats del programa formatiu

El model d’avaluació proposa tres dimensions optatives addicionals:

  • el desenvolupament i la inserció professionals
  • la interacció entre recerca i docència
  • la internacionalització

Aquest autoinforme ha de ser públic i compartit per la comunitat universitària per a això es contempla l’aprovació per Comissió de Qualitat del Centre, aprovació per Junta de Govern del centre, exposició pública i, finalment, aprovació per Comissió de Qualitat de la UdG.

L’avaluació externa és la comprovació in situ del funcionament de la titulació, el qual queda reflectit en l’informe de visita externa. Aquesta valoració es fa a partir de l’anàlisi de el autoinforme i de la visita d’un comitè extern que s’entrevista amb tots els grups d’interès: equip de govern del centre, professors, estudiants, titulats i ocupadors.

Aquest comitè extern redacta un informe, estructurat en les mateixes 6 dimensions, que s’envia a la comissió específica per àmbit d’AQU Catalunya qui finalment emet l’informe d’acreditació que pot ser favorable o desfavorable i que s’estructura en quatre nivells: acreditat amb excel·lència, acreditat, acreditat amb condicions i no acreditat.

L’informe d’acreditació de la titulació s’envia de manera oficial a les entitats estatals i autonòmiques competents perquè continua el procés administratiu de l’acreditació del títol.

Per a les titulacions acreditades amb condicions, els seus responsables i AQU Catalunya acorden un pla de millora que s’haurà d’implantar en un termini màxim de dos anys. Una vegada finalitzada aquest període, les titulacions hauran de presentar un informe de seguiment que evidenciï els resultats de les accions implantades.

Un resultat desfavorable implicaria la desprogramació de la titulació.