EUM Qualitat

Comissions de Qualitat

La Comissió de Qualitat és l’òrgan que vetllarà pel correcte desenvolupament dels processos de planificació, seguiment, avaluació i millora de la Universitat de Girona, actuant, entre altres, en els àmbits següents:

Definició, assessorament, posada en pràctica, actualització i seguiment de la política de qualitat de la Universitat de Girona, i dels processos implicats, exceptuant, per la seva naturalesa, les funcions pròpies assignades a la Comissió d’Avaluació Universitària (CAU).
Avaluació, verificació i acreditació dels processos on es requereixi.
Seguiment i avaluació de la planificació estratègica de les unitats estructurals i de la seva activitat ordinària, alineada amb la política de qualitat de la Universitat.

El Consell de Govern de la UdG va aprovar, el 28 de maig de 2015, el Reglament d’organització i funcionament de l’estructura responsable del Sistema de garantia interna de la qualitat (SGIQ) dels estudis de la Universitat de Girona. Aquest reglament fixa la creació, composició i funcions de les Comissió de Qualitat de Centre Docent (CQC). Aquesta comissió és l’òrgan responsable dels processos de qualitat relatius a les titulacions oficials de cada centre docent. Així, la CQCtendrá que vetllar per la qualitat en el plantejament i desplegament dels processos de verificació, seguiment, modificació i acreditació dels estudis de grau i de màster impartits en el centre, així com també dels processos de el SGIQ a nivell de centre docent.

Comissió de Qualitat EU Mediterrani