Treball Final de Grau

El Treball de Final de Grau (a partir d’ara TFG) és una aproximació a una recerca. Els TFG comporten la realització, per part de l’estudiant, d’un projecte, un estudi, una memòria o un treball en què s’apliquin, s’integrin i es desenvolupin els coneixements, les capacitats, les competències i les habilitats requerides en l’ensenyamentn corresponent. La intenció del TFG és preparar a l’alumne/a per les dues sortides a partir d’obtenir el Títol de Grau en Turisme: Món laboral: Sigui la com sigui caldrà que faci informes, anàlisis, balanços…

Per aquesta raó la metodologia és un aspecte CLAU del TFG Cursar màster i/o doctorat. Necessitarà coneixements i habilitats tant metodològica con acadèmica. Per això el TFG té aquestes due vessants. L’assignatura del TFG té una càrrega de 15 crèdits ECTS es treballa de la següent manera Classes expositives el primer quadrimestre (inici/Nadal) Assistència obligatòria (excepte Erasmus i causes justificables documentalment) Tutories durant TOT el curs (de finals de setembre a realitzada la defensa del TFG). Poden ser presencials o virtuals. S’han de fer un mínim de 5 tot lliurant material per correcció/revisió El TFG està relacionat amb el Grup de Recerca de EU Mediterrani: Image, Satisfaccion and Tourist Behavior (ISTB). Molts temes de TFG formen part d’una línia de recerca de ISTB; molts es porten a congressos, jornades: molts es publiquen en llibres, papers (revistes acadèmiques), etc.

Normativa