Serveis Empreses

Afegir oferta laboral o pràctiques

En virtut de l’entrada en vigor del RD 1493/2011, de 24 d’octubre, pel qual es regulen els termes i les condicions d’inclusió en el Règim General de la Seguretat Social de les persones que participen en programes de formació, en desenvolupament d’allò previst en la disposició addicional tercera de la Llei 27/2011, d’1 d’agost, sobre actualització, adequació i modernització del sistema de la Seguretat Social (BOE núm. 259 de 27 d’octubre de 2011), les empreses i institucions que tenen subscrits convenis de cooperació educativa amb contraprestació econòmica hauran de donar d’alta els estudiants a la Seguretat Social. (RD 1493/2011)

Afegir oferta de treball o pràctiques: