(Comunicat del Rector de la UdG Dr. Quim Salvi)

El passat 2 de juny la Universitat de Girona ha estat reconeguda per la Unió Europea (UE) amb el segell europeu HR Excellence in Research, que respon a l’Estratègia de Recursos Humans per als Investigadors (Human Resources Strategy for Researchers-HRS4R).

L’HRS4R és un procediment de millora continuada proposat per la UE per donar suport a la implementació de la Carta europea dels investigadors i el Codi de conducta per a la contractació d’investigadors; el mètode HRS4R es fonamenta en procediments d’autoavaluació dels models d’excel·lència i la institució -la UdG- analitza periòdicament les seves polítiques i pràctiques i defineix un pla d’acció per alinear-les progressivament amb els principis establerts en la Carta i en el Codi. El Pla d’Acció de l’Estratègia de Recursos Humans per Investigadors (HRS4R) de la Universitat de Girona, aprovat pel Consell de Govern i ara també per la Unió Europea, es desenvolupa en 22 accions, agrupades en 6 àmbits temàtics (Ètica i igualtat de gènere; Gestió de dades de recerca i accés obert; OTM-R procés de contractació obert, transparent i basat en mèrits; Marc de la carrera professional en la investigació; Avaluació i gestió de la recerca; i Comunicació).

La importància d’haver aconseguit el segell HRS4R rau, a nivell intern, en què contribueix a la millora de les condicions en què els investigadors desenvolupen la seva activitat, i a nivell extern, en què augmenta la visibilitat i la confiança en la nostra Universitat com a pol d’atracció de talent, alhora que permet que la UdG concorri a convocatòries competitives externes en igualtat de condicions que la resta d’institucions europees que ja compten amb aquest reconeixement.

Val a dir que l’informe dels avaluadors europeus ha valorat molt positivament 4 aspectes del procés: l’enfocament inclusiu i participatiu en la definició del Pla (amb la participació d’investigadors, òrgans de govern, àrees de gestió i personal d’administració i serveis), l’anàlisi de bretxes precisa i exhaustiva, la utilització de diferents formats i eines per a la consulta interna, i l’elevat nombre de voluntaris en la discussió sobre els resultats de l’anàlisi; tot plegat ha contribuït que l’informe avaluador constati que la UdG ofereix un alt nivell de confiança en la posada en pràctica amb èxit del Pla d’Acció i la incorporació de l’HRS4R a les polítiques generals de la UdG.

Finalment, també cal recordar que el programa de govern de l’equip de direcció de la Universitat de Girona inclou, entre les seves actuacions, “Aconseguir acreditacions de qualitat per a l’activitat de recerca que poden ser imprescindibles a curt termini per a determinades convocatòries, com pot ser la HRS4R, que identifica les institucions i organitzacions de recerca que donen suport a un entorn de treball favorable”, i és un èxit pel qual ens hem de felicitar tots plegats, que s’hagi aconseguit el segell en un temps reduït i amb un informe molt positiu per part dels avaluadors.

Per a més informació, podeu consultar el web de l’HRS4R,i no puc acabar aquest comunicat sense agrair molt sincerament, tant personalment com en nom de tota la Universitat de Girona, totes les persones que han participat en la redacció del projecte, tant els equips de treball com els diferents membres de la comunitat que han fet aportacions ens els processos participatius.